בעלי מקצוע השוואת מחירים
תקנון:
תנאי שימוש - באתר פורטל www.bizcall.co.il

תנאי שימוש – באתר פורטל www.bizcall.co.il

"החברה"- פורטל אינטרנטי המכיל מאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות.
בתחומים שונים ומגוונים. הפורטל מופעל באמצעות "bizcall" ביזקול , ביזכול

" המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, רישום, לוגו, צילומים, , ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, כתבות, , מאגרי בעלי מקצוע, מאגרי נותני שירותים, פרסומים מאמרי חדשות וכו'

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין גולש מזדמן.

השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.

שימוש באתר זה מוגבל לשימוש אישי . אין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מפורש בכתב מהחברה. חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק , להפיץ , להציג, לשכפל ,לפרסם, כל מידע או שירותים שמקורם באתר האינטרנט של www.bizcall.co.il העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות: דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים, הינם אסורים בהחלט .
המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי . המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או לבצע ""Download את התכנים המפורסמים באתר, זאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי .

החברהשומרת לעצמה את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיים מבצע כלשהו, או לבטל לחלוטין מי מן המבצעים, ולך ו/או למי מטעמך לא תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי החברה ו/או כל צד שלישי אחר בגין ההחלטה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, החברה לא תשא באחריות כלשהי בעניין.

התוכן המצוי באתר המשתמש מסכים לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג בפורטל. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע בפורטל לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד.

החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.
הופעת פרסומת בפורטל החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

חלק מהשירותים בפורטל מוצעים בתשלום. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי. החברה מפעילה מערכת גבייה מאובטחת ככל הניתן ובכלל זאת הגבייה והסליקה באתר מאובטחת .

עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר בפורטל המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון למען הסר ספק, החברה ו לא תהיה אחראית לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה .

במילוי פרטים כאמור הנכם מתחייבים בזאת שלא להעלות, לשדר, או לפרסם מידע או חומרים העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

אסור לפרסם או לכתוב דברי איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, ו/או חומר פורנוגראפי .אין לעלות לוגו עם מספרי טלפון המודעות יפסלו מיד.

ההודעות המפורסמות על ידי הגולשים באתר אינן משקפות את מדיניות ו/או דעתה ו/או התייחסותה של החברה ואין בפרסומן כדי להוות כל אחריות שהיא כלפי החברה או מטעמה.

על הספק לפנות ללקוח באדיבות, לכבד את העדפותיו ולהימנע מהטרדתו. הנהלת האתר איננה צד במכירה /עסקה ואין היא אחראית על השרות/ המוצר או התשלום. המכירה/עסקה תתבצע ישירות בין הספק ללקוח.

הנכם מצהירים בזאת ומסכימים כי כל הודעה ו/או מידע שישלחו על ידכם למעט הפרטים האישיים שלכם ( לפי אמנת הפרטיות) יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, מתן רישיון לאחר, פרסום, בתמורה ו/או שלא בתמורה, ואתם מוותרים בזאת על כל טענה שהיא בנוגע לחומרים הנשלחים על ידכם לחברה.

בכתבתכם מידע, או הודעות באתר, אתם מעניקים בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל /חוזר, לעשות בהם כל פעולה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לכן לפי הוראות תנאי השימוש הללו. אתם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין, פרטיות בכל הנוגע לחומרים שיעלו על ידכם לאתר.

אתם מודעים לכך, שההודעות והמידע שתפרסמו באתר וממנו אינן חסויות. אתם מודעים לכך, שהנטל לשמירת סודיותם של החומרים המועברים לאתר ממנו ודרכו, מוטל עליכם בלבד. ויודגש: התכנים שנמסרים לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנכם עלולים לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תשא כלפיכם (או כלפי מי מטעמכם) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

מבלי לגרוע מן האמור , החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המופיעים באתר www.bizcall.co.il או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו / או בגין שימוש בתכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

הנכם מצהירים בזאת ומשחררים את החברה, האתר, בעליהם, ביחד עם עובדיהם, סוכניהם, מכל אחריות ו/או התחייבות שהיא, בכל הנוגע לשביעות רצונכם, אפשרותכם היחידה והבלעדית תהיה לחדול ולהפסיק שימוש באתר.

החברה רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך ייעול ושיפור השירותים ולצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה .

כמו-כן, החברה והפורטל רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים בפורטל, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

משלוח כל הודעת sms ו/או דואר אלקטרוני, במימון החברה בלבד.


כל המחירים והטיפים אשר מופעים באתר, הינם בגדר המלצה בלבד.
הספקים שנרשמים לשרותי האתר צריכים לוודא שמכשיר הסלולר שאליו הם מכונים את שליחת הודעות ה sms מסוגל לקבל הודעות של ספקי תוכן צד ג', ניתן לברר זאת אצל ספק הסלולר.
עסקים שרשומים במסלולי חינם,לא יקבלו הפניות ישירות לטלפון הנייד , איך יקבלו תזכורות לאימייל שצינו בזמן הרישום.

במסגרת קבלת שירותים בתשלום כאמור, נדרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירות.החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או לבטל את החשבון ו/או הרישום שלך למבצע ו/או לשלול את זכותך להשתתף במבצע/ים באם הפרת את תנאי תקנון זה, אתה תשא באחריות מלאה בגין כל תוצאה, הוצאה ו/או נזק של שימוש בלתי מורשה כאמור, וכמו כן לא תהיה זכאי לכל פיצוי .
הפורטל והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט השלום הרצליה.